KMA Arbete

KVALITET-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

Hansson & Söner Entreprenad AB är ett komplett bygg- och anläggningsföretag. Vår verksamhet
startade redan på 1920-talet och vi verkar i västra Sverige med kontor på Tjörn och i Göteborg.
Vi arbetar systematiskt med våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i en strävan att ständigt bli
bättre. Som en naturlig följd av detta är vi sedan januari 2015 certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

VÅRT KVALITETSARBETE:

Vi vill skapa förtroende hos våra kunder och andra intressenter genom engagemang och ansvar.
Våra kunder ska ha ett förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar.

DETTA BETYDER ATT VI SKA:

• Erbjuda våra kunder rätt kvalitet.
• Utföra alla våra arbeten rätt från början.
• Planera våra arbeten med god ordning och bra arbetsmiljö.
• Utföra våra arbeten inom utlovad tid.
• Verka för att varje beställare och kund blir en referens.

VÅRT MILJÖARBETE:

Vi vill minimera vår negativa miljöpåverkan och sträva efter ett miljöriktigt byggande med ekologiskt
hållbara metoder utan att göra avkall på kvalitet och lönsamhet. Vi vill bevara och främja byggnaders
miljö-, kultur- och skönhetsvärden.

DETTA INNEBÄR ATT VI:

• Samverkar med våra kunder och ställer krav på våra leverantörer i miljöarbetet.
• Verkar för källsortering, återanvändning av avfall och minskat materialspill.
• Ser miljöarbetet som en naturlig del i vår affärsverksamhet.

VÅR ARBETSMILJÖ:

Våra medarbetare ska trivas på jobbet och vi arbetar för att eliminera risker för olyckor. Det är självklart
att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö genom samverkan mellan anställda och partners.
Vi arbetar för att ha en arbetsmiljö som av alla uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

DET GÖR VI GENOM ATT:

• Arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet.
• Systematiskt följa upp och utreda risker, tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
• Upprätta checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall elimineras.

Hjälteby mars 2017
Pär Ola Måneskiöld, VD